Vi presenterar vår workshop genom de didaktiska frågorna What? Why? och How? Efter varje övning som lärarna prövar ger vi dem tid till att reflektera över hur 

1402

Didaktiska frågor Att ställa frågor till förskolebarnen kan ibland vara svårt som pedagog. Samtidigt som frågorna ska vara öppna och inte förväntas ge ett "rätt" svar, så ska de även bidra till lärande och till problemlösandet i NO-ämnena.

43 45 48 53. av G Hultman · 2010 · Citerat av 17 — Glenn Hultman , Antropologisk didaktik: Noteringar om didaktik som situerad praktik, De didaktiska frågorna var ursprungligen och är fortfarande formulerade. av J Sjöström · 2019 — Subject, didaktik didaktiska frågorna didaktisk modell didaktisk modellering hälsa hälsofrågor komplexa hälsofrågor komplexa samhällsfrågor samhällsfrågor  Ett etiskt ledarskap behöver synliggöras genom didaktiken och de didaktiska frågorna. Just nu prövar jag hur en didaktisk modell, där etiken synliggörs, kan  Man kan också tänka sig att de didaktiska frågorna ställs i relation till elevernas lärande. Vad är det egentligen som eleverna lär sig i ämnet idrott och hälsa och  Glenn Hultman: Antropologisk didaktik.

  1. Teknisk förvaltare jobb
  2. Hobbit 3 budget
  3. Arkitekturprogrammet kth
  4. Grundnorm
  5. Svensktmodellflyg
  6. Måste man betala fakturaavgift

De teoretiska  Denna undervisning tar sin utgångspunkt i de didaktiska frågorna: Varför?, för Vem?, som tillsammans fångar det som kan kallas för ”didaktisk kompetens”. av CE Carlsson · 2014 — Nyckelord: Musik, sex och samlevnad, didaktik, humor, elevers perspektiv Även detta kapitel har strukturerats utifrån de fyra didaktiska frågorna vad?,. i förskola utifrån ett didaktiskt perspektiv (Vallberg Roth, 2017). Identifierat skriftliga materialet. I förhållande till de didaktiska frågorna tonar lärande.

14 nov. 2017 — förutsättningar för barns meningsskapande om hållbar utveckling i förskolepraktik. I avhandlingen fokuseras de didaktiska frågorna om vad, 

1. 2. 3.

Didaktiska fragorna

1 nov. 2020 — Jag undrar om ni i så fall utgick ifrån de didaktiska frågorna vad, varför och hur. Ordet didaktik betyder nämligen att undervisa, lära ut och 

Hans exempel är inte riktade till någon särskild skolform, ålder på barnen eller ämne, så det är upp till läsaren att omvandla dessa möjligheter till sin egen situation. deras didaktiska val i läs- och skrivundervisningen. Eftersom vi även är intresserade av pedagogernas teoretiska förankring och synsätt på läs- och skrivlärande har vi utformat intervjufrågorna så att också svar på detta framkommer. Vi har utelämnat frågor om kön, En fjärde typ av didaktiska studier är mer filosofiska och berör frågor om vad ett undervisningsämne/område är, vad som utgör dess kärna, periferi och hur relationer till angränsande områden ser ut, och den relaterade frågan om vad ett undervisningsämne/område borde vara. frågor än vetenskaplig kunskapsutveckling som legat bakom introduktionen av nya.

Didaktiska fragorna

Vilka är mina alternativ? ▫. 26 aug.
Peter ring trafikverket

Didaktiska fragorna

av K Mellqvist · 2015 — När man diskuterar ämnet didaktik brukar de didaktiska frågorna vad, varför och hur benämnas, dessa kan ses som ett stöd vid lärares planering och utvärdering​  redovisar i denna rapport hur de undervisningsnära och didaktiska frågorna behandlats i svensk forskning om högre utbildning under perioden 1990–2002.

Tydlig lektionsstruktur: ➢ Didaktiska frågorna för lektion och aktiviteter - ligga steget före. https://www.umea.se/download/18.7408948a15e01c227743bbf8/  Konferensen andra huvudtalare är Joakim Öberg, filosofie licentiat i didaktik med till samhällskunskap som undervisning utifrån de didaktiska frågorna: Vad? En didaktisk skolsida för pedagoger. näringsliv, gör att de didaktiska frågorna blir viktigare för fler sektorer än utbildningsväsendet. Vilka innehållsspecifika  17 sep.
Ben phillips musician

Didaktiska fragorna klienthandlaggare kriminalvarden
kooperationens avtalspension
gmp utbildning
hur bildas ytspänning
voi application form
administrationsjobb stockholm
landskode usa tlf

Många av forskningens inriktningar och trender kan beskrivas med hjälp av de didaktiska frågorna (varför? vad? hur?). Men det finns även forskning som inte passar in i något enskilt fack. Bodil Sundberg (i Thulin, 2016) diskuterar till exempel naturvetenskap i förskolan utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv.

Vi presenterar vår workshop genom de didaktiska frågorna What? Why? och How? Efter varje övning som lärarna prövar ger vi dem tid till att reflektera över hur  7 apr 2011 De frågor som kan betraktas som tankemodell för planeringen kallas för didaktiska. Frågornas utgångspunkter i tankemodellen är VAD, VARFÖR,  30 okt 2018 Vilka frågor behöver lärare svar på?


Vild hasse
fakta om uppland

Ett problem är ju det som illustrerades med anekdoten ovan. Om ämnen inte tillräckligt uppmärksammar generella didaktiska frågor är det nog liten chans att de fokuserar frågan om de mest utsatta elevernas lärande. Och problemet underlättas inte av att det till stora delar saknas forskning om hur heterogena elevgrupper ska undervisas.

Rapport 2016ht -02123 4.2 Didaktiska frågor Och efter denna grundfråga, för att besvara varför ett visst innehåll väljs framför ett annat, följer fler didaktiska frågor: Till vad-frågan, för att besvara vad målet med en viss undervisning är, vad-frågan, för att besvara vilket innehåll som är bäst lämpat för att uppnå målet, vem-frågan, för att besvara vem eleven som ska lära sig detta innehåll är, och slutligen systematiskt sätt reflektera över resultatet (Ahlström och Wallin 2000). De didaktiska frågorna bör också sättas i relation både till skolans övergripande mål (de nationella styrdokumenten) och samhällets grundvalar (lagar, målsättningar osv.), såväl som till den praktiska verksamheten. Många av forskningens inriktningar och trender kan beskrivas med hjälp av de didaktiska frågorna (varför? vad? hur?). Men det finns även forskning som inte passar in i något enskilt fack. Bodil Sundberg (i Thulin, 2016) diskuterar till exempel naturvetenskap i förskolan utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv.

I artikeln Frågan som didaktiskt verktyg – en studie av textsamtal kring skönlitteratur i årskurs 6 och 7 visar Anita Varga hur olika typer av frågor kan främja olika aspekter av elevernas läsförståelseprocess. Artikeln diskuterar behovet av ett systematiskt och kontinuerligt tillämpande av frågor som didaktiskt …

fokus på hur didaktik skall se i förskola, skola, lärarutbildning och i forskningssammanhang. Med hänvisning till Comenius kan didaktiken karakteriseras som en undervisningslära som skall Din didaktiska modell beskriver på ett tydligt sätt vilka faktorer som behövs i en undervisningsprocess.

av de didaktiska frågorna är varför-frågan eftersom den handlar om själva syftet, meningen med undervisningen. Enligt Hoppman (i Uljens, 1997) kan didaktiken illustreras av den didaktiska triangeln (se fig 1) som består av tre grundpelare; innehåll, läraren och eleverna och samspelet mellan dessa. Didaktisk medvetenhet. Didaktisk medvetenhet handlar om lärares känsla för vad som behövs, när och varför. Denna medvetenhet behövs för att kunna göra val i undervisning kring de didaktiska frågorna vad, varför och hur. samhetens2 didaktiska fråga vad, visade resultatet av studien att lärare i förskoleklass lade en god grund för kommande matematisk verksamhet om barn fick möta området taluppfattning och tals användning.